Ouderbetrokkenheid

Samen met ouders zetten wij ons in om de ontwikkeling en prestaties van kinderen te stimuleren en ondersteunen. De school betrekt leerlingen en ouders bij gesprek over het onderwijs vanuit de doelstelling om partnerschap te realiseren. Ieder heeft hierin een eigen deskundigheid. De school heeft verstand van kennisoverdracht, ontwikkeling van kinderen en ziet kinderen in een groepsproces. Ouders kennen hun kind, weten hoe het zich gedraagt in verschillende situaties en hebben kijk op zijn of haar sterkere en zwakkere kanten. Het is daarom van belang dat school en ouders deze kennis regelmatig met elkaar uitwisselen.

Ook de daltonvisie brengen we graag aan ouders over, aangezien kinderen zich zichtbaar zelfstandiger en verantwoordelijker gedragen. Dat merkt u als ouder ook.

Het hele schooljaar ondersteunen veel ouders bij tal van activiteiten. Sommigen geven zich op voor het vervoer van leerlingen bij een excursie of voor het helpen schoonmaken van de materialen. Anderen leveren wekelijks een bijdrage aan het niveaulezen. Welke vorm u het meest aanspreekt en hoeveel tijd u daarvoor beschikbaar heeft, bepaalt u zelf. Als school zijn we blij met elke mate van hulp. 
 
Medezeggenschapsraad (MR)
De MR is vooral een raad voor vragen en opmerkingen van ouders en personeel en een klankbord voor de directie. Ze bestaat momenteel uit vier ouders en vier leerkrachten. De MR vergadert gemiddeld 8 keer per jaar en bespreekt allerlei beleidsmatige onderwerpen. De vergaderingen zijn openbaar, u bent van harte welkom. Afhankelijk van het onderwerp heeft de MR adviesrecht of instemmingsrecht.
 
Oudervereniging
Deze actieve groep ouders helpt leerkrachten bij de uitvoering van allerlei activiteiten in de klas, in de school en buiten school. Van leesouder, luizenouder tot de organisatie en praktische invulling van concertavonden, het Sinterklaasfeest, Kerstdiner, schoolreisjes of andere buitenschoolse activiteiten. Elke vorm van hulp waarderen we enorm.

Verkeersouders
Een speciale groep ouders maakt zich sterk om een veilige verkeerssituatie rondom de school te creëren en te handhaven. 
 
Communicatie met ouders
Een eerlijke, transparante dialoog met de ouders over de ontwikkeling van hun kind(eren) vinden we belangrijk. Kinderen begroeten we elke dag bij de deur van het klaslokaal. We hanteren een kiss-and-go beleid bij de entree van de school, zodat de kinderen in alle rust meteen met hun werk kunnen starten.
Als ouders iets willen melden over hun kind is de groepsleerkracht het eerste aanspreekpunt. Voor onderwerpen die tijd nodig hebben, maken we graag even een afspraak na de schooldag, zodat we u de volle aandacht kunnen geven. Wilt u de directeur spreken, dan kunt u haar altijd een mail sturen.

Daarnaast hebben we vaste contactmomenten gedurende het schooljaar:
  • Informatiedocument over de groep aan het begin van het schooljaar: ouders vernemen over het functioneren en het leren in de groep. 
  • Kennismakingsgesprekken: bij aanvang van het jaar hebben alle leraren een kennismakingsgesprek met de leerling en zijn/ haar ouders.
  • Inloopmomenten, een kijkje in de klas: ouders kunnen met hun kind(eren) het resultaat van leerlingenwerk in de afgelopen schoolperiode bekijken. Zie de schoolagenda in BasisOnline voor de data.
  • Gesprekken met leerkrachten: twee keer per jaar ontvangen kinderen vanaf groep 3 een rapport en de Cito-resultaten over hun ontwikkelingen. Daarna is er ook een gesprek. Het laatste gesprek (juni) is facultatief. Ouders van kleuters ontvangen een leerlingverslag.
  • Thematische ouderavonden: jaarlijks organiseren we avonden over onderwijskundige ontwikkelingen van onze school met uiteenlopende onderwerpen. Soms nodigen we hiervoor gastsprekers uit. Er is geen vast moment, ze worden belegd naar behoefte.
 
Informatie over activiteiten en ontwikkelingen op school ontvangen ouders via:
  • Het digitale ouderportaal van Basisonline voor de dagelijkse communicatie tussen school/leerkracht en de ouders in een beschermde omgeving.
  • Een digitale nieuwsbrief, die één keer per twee weken via het ouderportaal verstuurd wordt met altijd een heldere agenda en een lijst met contactpersonen. Ook versturen we regelmatig een speciaal artikel bij de nieuwsbrief omtrent een interessant onderwerp.
  • Daarnaast hebben we aan het begin van elk schooljaar een schoolgids.

Leerkrachten aan het woord

"Bij onderzoeksvragen houd ik mijn mond en laat ik ze zelf ontdekken."

"Door als leerkracht juist niets voor te zeggen, komen leerlingen zelf tot een aanpak. Dat prikkelt hun leervermogen."