Toelatingsbeleid

Belangstelling voor de school
Uw kind wordt over enige tijd 4 jaar of u bent van plan te verhuizen naar Middenbeemster en omgeving. Bij uw zoekkeuze naar een goede school bent u van harte welkom om bij ons te komen kijken. Na een afspraak kunnen we u rondleiden door de school. 
 
Aanmelding
Bent u geïnteresseerd geraakt in onze school, dan kunt u uw kind formeel aanmelden. U mag het aanmeldformulier bij onze school ophalen of hier downloaden. Wij ontvangen het aanmeldformulier het liefst in het Word-document. Mocht u geen Word hebben dan kunt u het formulier ook als pdf downloaden. Na inlevering van het formulier is er sprake van een voorlopige inschrijving. Na ontvangst van de aanmelding krijgt u van de school een ontvangstbevestiging en uitleg over de komende procedure per mail.

In beginsel laten we ieder kind toe. Een uitzondering daarop vormen kinderen die op een andere basisschool een verwijzingsadvies voor het speciaal (basis)onderwijs hebben ontvangen. Verder hebben we t.a.v. kinderen met een handicap te maken met specifieke regelgeving (zie de informatie daarover in deze schoolgids). Omtrent toelating beslist de directeur. Bij weigering wordt aan u schriftelijk verwoord welke argumenten hebben geleid tot de afwijzing. Tegen dit besluit kunt u in beroep gaan bij ons schoolbestuur.

Toelating
Om uw kind tot de school te kunnen toelaten, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan:
  • Uw kind dient minimaal 4 jaar te zijn om onze school te kunnen bezoeken. De dag na zijn of haar 4e verjaardag mag uw zoon of dochter naar school. Als de eerste dag kort voor de zomervakantie valt, kunnen we met u daarover een andere afspraak maken.
  • Op het moment dat uw kind zijn of haar loopbaan als leerling bij ons start, dient het zindelijk te zijn.
  • In een klas zijn rust en veiligheid voorwaardelijk voor een onbelemmerd leerproces.
  • In de verhouding tussen verzorging/begeleiding en het onderwijsaanbod dient altijd het geven van onderwijs te kunnen prevaleren.
  • Bij het bieden van verzorgende ondersteuning aan een kind dienen de ARBO-richtlijnen voor het schoolpersoneel in acht te worden genomen.
  • Er dient in de groepen voldoende ruimte (opnamecapaciteit) te zijn. Daarmee doelen we niet alleen op de fysieke ruimte per kind; ook de 'begeleidingsruimte' in de klas is een medebepalende factor.
  • Ten aanzien van de opvang van het kind dient onze school voldoende specifieke deskundigheid in huis te hebben om adequate begeleiding te kunnen bieden. Daarnaast zullen we in het kader van de leerlinggebonden financiering voldoende professionele ondersteuning van de Regionale Expertisecentra (REC's) moeten kunnen ontvangen.
De directie toetst uw aanmelding aan deze voorwaarden en loopt de gegevens op uw aanmeldformulier na.
 
Intake
Ongeveer 2 maanden voor de instroom is er een intakegesprek met een kleuterleerkracht (groep 1 of 2)of de directeur (overige groepen) waarbij uw kind ook aanwezig is. Bij verhuizing en voor de zomervakantie kan deze termijn korter zijn. In dit gesprek worden relevante gegevens met u doorgenomen zodat uw kind een goede start op school kan maken. U ontvangt een uitgebreid informatiepakket en het bewijs van de definitieve inschrijving. Ook krijgt u meteen een token mee  om voor uw kind een account in BasisOnline aan te kunnen maken. Hiermee kunt u dan alle informatie van school digitaal ontvangen. Na het gesprek hoort u in welke groep uw kind geplaatst gaat worden en per wanneer uw kind naar school mag. De leerkracht van uw kind neemt contact met u op voor een 'theemomentje" na schooltijd. Tijdens dit momentje kunnen u en uw kind rustig kennismaken met de leerkracht en het klaslokaal. Wij hebben voor de kleuters geen wenmoment. Kinderen die instromen in een hogere groep mogen een dag(deel) komen wennen in hun nieuwe groep voordat ze bij ons beginnen. 

De eerste dag en daarna
Op de eerste schooldag van uw kind begeleiden we u door de school. We wijzen op belangrijke plekken en nemen de laatste informatie kort met u door. De kennismaking met de leerkracht(en) heeft dan al plaatsgevonden tijdens het 'theemomentje'. Ongeveer 4 weken na de start heeft u een uitgebreid gesprek met de leerkracht van uw kind. Samen neemt u door hoe de start is verlopen en bespreekt u relevante zaken rond de begeleiding van uw kind in de klas.
 

Ouders aan het woord

"De sfeer op school is veilig en vertrouwd en de communicatie met de leerkrachten is prettig."

"Onze kinderen gaan met plezier naar school en via de Ouderapp kun je makkelijk contact leggen met een leerkracht."